Protokoll nr 11 20.03.2008

  20.märts 2008  nr 11

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 08.15.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunkti nr 1 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toetusavalduse läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

5. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 79.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Toetusavalduse läbivaatamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 80.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine (M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 81.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 82.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Ehitusloa menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 83.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 84.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7

 

Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine        ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 85.

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  8

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

1.1   külaliikumise ümarlauale k.a. aprillis arutusele ka jäätmemajandus;

1.2   18.03.k.a. Lääne-Viru Maavalitsuses toimunud nõupidamisest (kasutusel mitteolevate ehitiste olukorrad).

 

2. Vallavanem Aivar Aruja:

2.1 rahvakultuuri valdkondliku andmekogu pidamiseks andmekogu vastutava kontaktisiku nimetamine : vallasekretär Eva-Pille Männik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      vallasekretär