Protokoll nr 14 11.04.2008

 11.aprill 2008  nr 14

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.50 lõppes kell 08.55.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik.

Päevakorrapunktid 1-3 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kohanime määramine Taaravainu külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Katastriüksuse nime muutmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Ülle Kallas´e avalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Detailplaneeringu algatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

9. Loomakasvatusdokumentide hävitamine.

    Ettekandja: vallasekretär E.-P.Männik.

 

10. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1

 

Kohanime määramine Taaravainu külas (A.Riiberg; A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                         määrusena nr 11.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2

 

Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 98.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3

 

Katastriüksuse nime muutmine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 99.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  4

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 100.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  5

 

Ülle Kallas´e avalduse läbivaatamine (A.Aruja; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 101.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard; M.Reinumäe).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 102.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7

 

Detailplaneeringu algatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 103.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  8

 

KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 104.

                                   

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  9

 

Loomakasvatusdokumentide hävitamine (E.-P.Männik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 105.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

1.1  KÜ Külamaja Arna külas registreeritud;

1.2  Kullaaru arhivaalide üleandmine-vastuvõtmine.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 teede greiderdamine;

2.2 Arkna külas töölismajas olevate korterite remont.

 

3. Vallavanem Aivar Aruja:

3.1 VIROL´i ettepanekud: osaleda õpilasliinide hankedokumentide ja lepingu koostamises ning ühiste spetsialistide värbamine;

3.2 jäähalli rajamisest huvitatute ettepanekud;

3.3 KOIT kava;

3.4 osalemine ürituses "TEEME ÄRA";

3.5 järgmine vallavalitsuse istung toimub 17.04. k.a. kell 07.45.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär