Protokoll nr 18 22.05.2008

    22.mai 2008  nr 18

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.10 lõppes kell 09.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik.

Päevakorrapunkti 1 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Toimetulekutoetuse väljamaksmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Külaliikumise projekti rahastamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

5. Külavanematele sõidukulude kompenseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi taotluse läbivaatamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. 2007 majandusaasta aruande kinnitamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

8. Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Rakvere Vallavalitsuse 04.10.2007 korralduse nr 299 "Detailplaneeringu algatamine" muutmine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Kasutusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude hindamise algatamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

13. Olympic Casino Eesti AS avalduse läbivaatamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

14. Remonditööde lepingute sõlmimine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

15. Lasila Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi

      läbiviimine.

      Ettekandja: vallavanem A:Aruja.

 

16. Rakvere Vallavalitsuse 06.11.2003 määruse nr 4 "Rakvere valla toetusega

      rajatavate puurkaevude rajamise korra kinnitamine" muutmine.

      Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

17. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 137.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toetusavalduste läbivaatamine ( A.Aruja; E.Sard; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 138.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toimetulekutoetuse väljamaksmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 139.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Külaliikumise projekti rahastamine (E.Sard; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 140.

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Külavanematele sõidukulude kompenseerimine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 141.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Selti taotluse läbivaatamine (E.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 142.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

2007 majandusaasta aruande kinnitamine (E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 143.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 144.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Enampakkumise tulemuse kinnitamine (L.Sard; R.Tammik; Ü.Niisuke; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 145.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Rakvere Vallavalitsuse 04.10.2007 korralduse nr 299 "Detailplaneeringu algatamine" muutmine (A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 146.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Kasutusloa menetlusse võtmine (A.Aruja;).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 147.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude hindamise algatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 148.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Olympic Casino Eesti AS avalduse läbivaatamine (A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 149.

 

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 14

 

Remonditööde lepingute sõlmimine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 150.

 

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 15

 

Lasila Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 151.

 

 

 

                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 16

 

Rakvere Vallavalitsuse 06.11.2003 määruse nr 4 "Rakvere valla toetusega rajatavate puurkaevude rajamise korra kinnitamine" muutmine (Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 12.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 17

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1    taotlused seoses korraldatud jäätmeveoga vaatame läbi järgmisel vallavalitsuse istungil;

1.2    kaevude puurimise toetuse määramise komisjoni koosolek toimub 28.05 k.a. kell 14.30.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär