Protokoll nr 2 18.01.2008

18.jaanuar 2008 nr 2

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 08.30.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke;   keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard  ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid 1-2 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. 2008 aasta eelarve lugemine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. 2008 a kulude finantseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Keskkonnamõjude hindamise algatamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Vee erikasutusloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Ehitusloa menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Projekteerimistingimuste väljastamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest Tõrma Kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 1

 

Isikliku kasutusõiguse seadmine (A.Riiberg; A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 11.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 2

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 12.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (A.Aruja; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 13.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 4

 

Kütte soodustuse andmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 14.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 5

 

2008 aasta eelarve lugemine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: 2008 aasta eelarve esitatakse vallavolikogule II lugemiseks.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 6

 

2008 a kulude finantseerimine (E.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 15.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 7

 

Keskkonnamõjude hindamise algatamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 16.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 8

 

Vee erikasutusloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; A.Aruja; R.Tammik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 17.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 9

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 18.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 10

 

Projekteerimistingimuste väljastamine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 19.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest Tõrma Kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine (A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik; L.Sard).

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1  järgmine vallavalitsuse istung toimub 25.01.k.a. kell 07.45.

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär