Protokoll nr 20 03.06.2008

   03.juuni 2008  nr 20

 

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.45.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe; maakorraldaja A.Riiberg ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke; A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr  244-276.

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                     Vallasekretär