Protokoll nr 28 05.09.2008

    05.september 2008  nr 28

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.00 lõppes kell 08.55.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard;  arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe  ja vallasekretär E.-P.Männik. 1 päevakorrapunkti kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kasekünka katastriüksuse jagamine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Toetusavalduste läbivaatamine.

     Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

3. Toidusoodustuse maksmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Kütte soodustuse andmine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Sõidukulude kompenseerimine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

6. Garantiikirja väljastamine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Lepna raamatukogu avaliku internetipunkti kasutuseeskirja kinnitamine.

    Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

8. Ehitise peremehetuks tunnistamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Projekteerimistingimuste väljastamise taotluse menetlusse võtmine.

       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kasekünka katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 415.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 416.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toidusoodustuse maksmine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 417.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Kütte soodustuse andmine (M.Reinumäe;L.Sard; E.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 418.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Sõidukulude kompenseerimine (E.Sard; M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 419.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Garantiikirja väljastamine (E.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 420.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Lepna raamatukogu avaliku internetipunkti kasutuseeskirja kinnitamine ( Ü.Niisuke; A.Aruja; E.-P.Männik; M.Reinumäe; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 421.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Ehitise peremehetuks tunnistamine ( L.Sard; A.Aruja; E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 422.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja; E.-P.Männik)

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                         kinnitada korraldustena nr 423 - 425.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine  ( A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 426.

 

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Projekteerimistingimuste väljastamise tingimuste taotluse menetlusse võtmine (A.Aruja; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                         kinnitada korraldusena nr 427.

 

 

 

 

 

P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

1.1  Arkna külas Raul Suursiim´u kasutuses oleva korteri remondivajadus;

1.2  AS RAKVERE VESI taotlus veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna muutmiseks alates 01.01.2009;

1.3  Tõrremäe külas tänavate kaevukaante tõstmine;

1.4  Veltsi katlamaja kasutamine.

 

2. Vallavanem Aivar Aruja:

2.1 pakendikonteinerite tühjendamine;

2.2  22.oktoobril k.a. külaliikumise komisjoni koosolek, kutsutakse ka külavanemad.

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär