Protokoll nr 34 16.10.2008

   16.oktoober 2008 nr34

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.05 lõppes kell 09.35.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. Päevakorrapunktid 1 - 2 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.  

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Kohanime määramine Levala külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Toetusavalduste läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

4. Hooldekodusse paigutamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

5. Õppemaksu lepingu sõlmimine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Õpilaste sõidukulu hüvitamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Sõidukulude hüvitamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

8. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. Detailplaneeringu algatamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

10. Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

11. Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

12. Rakvere Vallavolikogu 28.aprilli 2004 määruse nr 10 "Alkoholiga kauplemise aja piiramine" kehtetuks tunnistamine.

    Ettekandja: vallasekretär E.-P.Männik.

 

13. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 495.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kohanime määramine Levala külas (A.Riiberg; L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 15.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Toetusavalduste läbivaatamine (M.Reinumäe; E.-P.Männik; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 496.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Hooldekodusse paigutamine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke; A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 497.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Õppemaksu lepingu sõlmimine (M.Reinumäe; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 498.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Õpilaste sõidukulu hüvitamine ( A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 499.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Sõidukulude hüvitamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 500.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (L.Sard; M.Reinumäe; A.Aruja; Ü.Niisuke; R.Tammik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduste eelnõudega ja

                        kinnitada korraldustena nr 501 - 505.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

Detailplaneeringu algatamine (A.Aruja; L.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 506.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Kasutusloa taotluse menetlusse võtmine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 507.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ( A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 508.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 12

 

Rakvere Vallavolikogu 28.aprilli 2004 määruse nr 10 " Alkoholiga kauplemise aja piiramine" kehtetuks tunnistamine ( E.-P.Männik).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 509.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 13

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

1.1  Aide Noodla avaldus jäätmeveo kohta (vastata kirjalikult);

1.2  Lepna aleviku ja Tõrremäe küla välisvalgustus;

1.3  AS Ragn-Sells teade hinnatõusust;

1.4  Tallinnas toimunud õppepäevast.

 

2. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

2.1. kaasata Lepna aleviku inimesi Mädapea piirkonna huviala tegevusse;

2.2  arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 27.10.k.a. kell 16.00.

 

3. Vallavanem Aivar Aruja:

3.1 Virumaa Tervisekaitsetalitus soovib ülevaadet laste ja õppeasutuste spordi- ja mänguväljakutest;

3.2 Tööinspektsiooni ettekirjutus 10.10.2008 kontrollakti alusel;

3.3 haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 12.11.k.a. kell 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      vallasekretär