Protokoll nr 38 13.11.2008

     13.november 2008  nr 38

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 08.10 lõppes kell 08.20.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja. Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard ja vallasekretär E.-P.Männik.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Toetusavalduse läbivaatamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise

    ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine.

    Ettekandja: arenduskonsultant Ü.Niisuke.

 

3. Seisukoha andmine AS-I Hõbevara välisõhu saasteloa taotlusele.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

4. Hajaasustuse veeprogrammi lepingute sõlmimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

5. Rakvere valla alla 2000 ie reoveekogumisalade kaartide kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

6. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Toetusavalduse läbivaatamine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 547.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine ( Ü.Niisuke;A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 548.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Seisukoha andmine AS-i Hõbevara välisõhu saasteloa taotlusele (L.Sard; Ü.Niisuke; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 549.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Hajaasustuse veeprogrammi lepingute sõlmimine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 550.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Rakvere valla alla 2000 ie reoveekogumisalade kaartide kooskõlastamine (Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 551.

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Arenduskonsultant Ülo Niisuke:

1.1  järgmise vallavalitsuse istungi päevakorda võtame eelnõud " Lasila Põhikooli

      põhimääruse kinnitamine" ning "Lasila Põhikooli arengukava kinnitamine".

 

2. Vallavanem Aivar Aruja:

2.1 vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 18.11.k.a. kell

     14.00.

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                               Eva-Pille Männik

                                                                  Vallasekretär