Protokoll nr 9 07.03.2008

   07.märts 2008 nr 9

 

 

Rakvere Vallavalitsuse istung toimus vallamajas algusega kell 07.45 lõppes kell 08.40.

Istungit juhatas vallavanem A.Aruja.

Istungit protokollis vallasekretär E.-P.Männik.

Istungist võtsid osa: vallavanem A.Aruja; pearaamatupidaja E.Sard; arenduskonsultant Ü.Niisuke; vallavalitsuse liige R.Tammik; keskkonna- ja elamu-kommunaalnõunik L.Sard; sotsiaalnõunik M.Reinumäe ja vallasekretär E.-P.Männik. 

Päevakorrapunktid nr 1 - 4 kandis ette maakorraldaja A.Riiberg.

 

Kinnitati alljärgnev  p ä e v a k o r d:

 

1. Kohanime määramine  Päide külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

2. Kohanime määramine Taaravainu külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

3. Kohanime määramine Päide külas.

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

4. Jürirahva katastriüksuse jagamine

    Ettekandja: maakorraldaja A.Riiberg.

 

5. Toetusavalduse läbivaatamine.

    Ettekandja: sotsiaalnõunik M.Reinumäe.

 

6. Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise

    maksmine.

    Ettekandja: pearaamatupidaja E.Sard.

 

7. Levala veetrassi rekonstrueerimise tellimine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

8. Epler ja Lorenz AS-i jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

9. FIE Tarmo Sondberg´i jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.

    Ettekandja: keskkonna- ja elamukommunaalnõunik L.Sard.

 

10. Ehitusloa menetlusse võtmine.

      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

11. Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Kohanime määramine Päide külas (A.Riiberg).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 8.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2

 

Kohanime määramine Taaravainu külas (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 9.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3

 

Kohanime määramine Päide külas (A.Riiberg; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja

                        kinnitada määrusena nr 10.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4

 

Jürirahva katastriüksuse jagamine (A.Riiberg; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 67.

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5

 

Toetusavalduse läbivaatamine (M.Reinumäe; A.Aruja; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 68.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6

 

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine (E.Sard; M.Reinumäe; A.Aruja; R.Tammik; L.Sard; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 69.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Levala veetrassi rekonstrueerimise tellimine (L.Sard; A.Aruja; Ü.Niisuke).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 70.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8

 

Epler ja Lorenz AS-i jäätmeloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 71.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9

 

FIE  Tarmo Sondberg´i jäätmeloa taotluse kooskõlastamine (L.Sard; A.Aruja; E.Sard).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 72.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10

 

Ehitusloa menetlusse võtmine (A.Aruja).

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud korralduse eelnõuga ja

                        kinnitada korraldusena nr 73.

 

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11

 

Vallavalitsuse liikmete informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 info VIROL-i koosolekust 06.03.k.a;

1.2 järgmised vallavalitsuse istungid toimuvad 14.03 ja 20.03.k.a;

1.3 sotsiaalvaldkonna spetsialistide õppevisiit Soome Kymenlaakso maakonda 18.-19.august 2008.

 

2. Keskkonna- ja elamukommunaalnõunik Lauri Sard:

2.1 ettepanek korrigeerida "Rakvere valla toetusega rajatavate puurkaevude rajamise korda".

 

3. Sotsiaalnõunik Mirje Reinumäe:

3.1 elektri paigaldamine Arkna külas vallale kuuluvas elamus (praegune Koonukõrb´ ja Vahter´  kasutada olevas korteris).

 

 

 

 

 

 

 

Aivar Aruja

Vallavanem                                                  Eva-Pille Männik

                                                                      Vallasekretär