Detailplaneeringu avalik väljapanek

6.06.17

Rakvere Vallavalitsuse 04.05.2017 korraldusega nr 2-3/131-1 võeti vastu Tõrma külas Hüppemäe kinnistu detailplaneering.

Planeeringuala suurus on 17 ha. Planeeringuga tsoneeritakse maa-ala taristu väljaarendamiseks, et luua tingimused sportimiseks ja mitmekülgseks vaba aja veetmiseks Tõrvasaugu mäe piirkonnas, määratakse ehitusõigus, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning lahendatakse liikluskorraldus.

 

Avalik väljapanek on 02–16.06. 2017 Rakvere vallamajas Vallikraavi 8 Rakveres.

Märkuste ja ettepanekute laekumise korral on avalik arutelu samas 19.06.2017 kell 15.

 

Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusse hiljemalt 16.06 postiaadressil Vallikraavi 8 Rakvere või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

 

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu põhijoonis

Toimetaja: MARGIT MITT
1.11.16
Detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 29.10.2015 korraldusega nr 2-3/265-1 algatati Lepna alevikus Kooli katastriüksuse (katastritunnuse 66204:002:0489, üldpind 6,3 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnovõrkude paiknemise määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.

Rakvere Vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 2-3/3-1 algatati Levala külas Umbaia-Vanatoa katastriüksusel detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 8,85 ha.

Planeeringu eesmärk on elektrituuliku asukoha ja ehitusõiguse määramine.

 

Toimetaja: MARGIT MITT