Valimistega seotud õigusaktid

21.07.17

Haldusreformi seaduse  7 lõike 5 kohaselt on asjaomased omavalitsusorganid on kohustatud valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. aasta 15. juuniks.

Rakvere Vallavolikogu võttis 10.05.2017 istungil vastu kaks otsust:

1. Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine 

2. Valimiskomisjoni moodustamine

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga moodustati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu valimiseks üks valimisringkond nr l, mis hõlmab Sõmeru valla ja Rakvere valla haldusterritooriumit.

Valimisringkonnas nr 1 määrati mandaatide arvuks 19.

Kokkuleppel Sõmeru Vallavolikoguga määrati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatava Rakvere valla volikogu koosseisu liikmete arvuks (19) üheksateist liiget.

 

Rakvere Vallavalitsus võttis 15.06.2017 vastu määruse nr 5 "Valimisjaoskondade moodustamine"

 

Lääne-Viru maavanema 19.07.2017 korraldusega nr 1-1/17-445 "Rakvere valla valimiskomisjoni asukoht" määrati Sõmeru ja Rakvere valla ühinemisel moodustuva Rakvere valla valimiskomisjoni asukohaks Kooli 2, Sõmeru alevik 44201, Lääne-Virumaa.

Toimetaja: MARGIT MITT

Rahvas hääletas nelja valla ühinemise vastu

15.06.17

Rakvere vallas osales rahvahääletusel 285 elanikku (16,2% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 11 ja vastu 274 isikut.

Sõmeru vallas osales rahvahääletusel 610 elanikku (21,1 % hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 7 ja vastu 603 isikut.

Haljala vallas osales rahvahääletusel 188 elanikku (9,25% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 33 ja vastu 155 isikut.

Vihula vallas osales hääletusel 589 elanikku (33,95% hääleõiguslikest isikutest), ühinemise poolt hääletas 49 ja vastu 540 isikut.

Küsitluslehele oli kantud küsimus „Kas olete nõus Rakvere valla ja Sõmeru valla ühendamisega Haljala valla ja Vihula vallaga?". Vastusevariandid "JAH" ja "EI".

Toimetaja: MARGIT MITT

Vabariigi Valitsuse ettepanek

6.03.17

Rahandusministeerium saatis 15.02.2017 kirjaga nr 1.1-10/01472 Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule, Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku.

Vabariigi Valitsuse ettepanek

Seletuskiri

Kaart

 

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Elanike arvamuse väljaselgitamine

22.11.16

Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused on järgmised:

Rakvere vald

Elektroonilisi hääli 33 – 31 poolt ja 2 vastu.

Küsitluspunktis antud hääli 26 – 21 poolt ja 5 vastu.

Kokku 59 häält – 52 (88 %) poolt ja 7 (12 %)  vastu.

Nimekirja kantud hääletajaid 1747, osalusprotsent 3,37%.

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Ühinemise ajakava

18.10.16

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise edasine ajakava:

  • Hiljemalt 28.10.2016 avaldada ajalehes rahvaküsitluse kuulutus
  • 01.11.2016 seisuga hääletajate nimekiri
  • Rahva arvamuse välja selgitamine 18. november ja 20. november
  • Võimalusel elektrooniline hääletamine 14.11.2016 kuni 17.11.2016
  • 30.11.2016 volikogu otsusega rahva arvamuse tulemuste kinnitamine
  • 14.12.2016 volikogu otsusega ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
Toimetaja: MARGIT MITT
16.12.16

Rakvere vallavolikogu vaatas 28. septembri 2016 istungil läbi ja otsustas avalikustada Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemislepingu projekti. Leping on kõigile tutvumiseks avaldatud siin veebilehel, oktoobrikuu vallalehes Rakvere Valla Sõnumid, samuti Rakvere Vallavalitsuses ja Lepna Raamatukogus.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele palume esitada kirjalikult vallavalitsuse aadressil (Vallikraavi 8 Rakvere 44306 või vallavalitsus@rakverevald.ee).   

Ühinemislepingu projekt
Lepingu seletuskiri
Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021
Sõmeru valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Rakvere valla 2015. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Ühinenud valla kaart

Toimetaja: MARGIT MITT

OKTOOBRIS ALUSTAVAD KÜLAKOOSOLEKUD ARUTELUSID VALDADE ÜHINEMISE TEEMAL

29.09.16

Kõik on oodatud Sõmeru ja Rakvere valla ühinemiskoosolekutele, kus vallajuhid annavad ülevaate tuleviku vallast ning vastavad küsimustele:

12. oktoobril kell 18.00 Sõmeru keskusehoones (oodatud on Sõmeru, Näpi, Ussimäe elanikud)

13. oktoobril kell 18.00 Lasila põhikoolis

19. oktoobril kell 18.00 Ubja külakeskuses

20. oktoobril kell 18.00 Veltsi lasteaed-algkoolis

26. oktoobril kell 18.00 Uhtna lasteaias

27. oktoobril kell 18.00 Arkna päevakeskuses

2. novembril kell 18.00 Vaeküla külakeskuses

3. novembril kell 18.00 Lepna lastetoas

8. novembril kell 18.00 Rakvere vallamajas

9. novembril kell 18.00 Roodevälja noortekeskuses

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Sõmeru ja Rakvere vald arutasid koos ühinemislepingu eelnõud

1.07.16

27.juunil tutvusid Sõmeru ja Rakvere vallavolikogu liikmed vastastikku teise valla sotsiaalobjektidega ning hiljem kogunesid ühisele istungile, et arutada valdade ühinemislepingu eelnõud, mis läheb aruteluks rahvakoosolekutel ja volikogudes alates septembrist. Istungil tehti ettepanek nimetada ühendvald Rakvere vallaks, mille sümboolikaks saab praeguse Sõmeru valla vapp ja Rakvere valla lipp. Vallamaja jääks Sõmeru alevikku, kuid ametnike vastuvõtte korraldatakse Lepna, Lasila ja Veltsi teeninduspunktides. Kinnitati juba varem arutlusel olnud haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste jätkamist senisel kujul. Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu ning muid finantsidega seonduvaid teemasid täpsustatakse augustis-septembris.

Kõigil huvilistel on võimalik alates septembrist tutvuda ühinemislepingu projektiga ja esitada ettepanekuid, arvamusi, kommentaare ja vastuväiteid ühinemislepingu projekti kohta.

Samuti on kõigil soovijatel võimalik osaleda ühinemise teemalistel arutelukohtumistel, mis toimuvad nimetatud omavalitsusüksuste eri paigus ja nendel esinevad kõigi ühinevate omavalitsuste juhid.
Toimetaja: MARGIT MITT

Ühinemisläbirääkimised jätkuvad

3.05.16

Sõmeru ja Rakvere valla volikogu ajutised komisjonid ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks kohtusid neljandat korda, 03. märtsil Sõmeru vallamajas. Kohtumisel viibisid konsultandid Mikk Lõhmus ja Kadri Tillemann.

Arutati teemakomisjonide ettepanekuid hariduse, kultuuri, noorsootöö, sotsiaalhoolekande  ja tervishoiu valdkonnas.

Saavutati kokkulepped ja otsustati lõpetada läbirääkimised noorsootöö ja kultuuri valdkonnas ning tervishoiu valdkonnas. Hariduse ja sotsiaalhoolekande valdkondades saavutati põhimõttelised kokkulepped. Lõplikult valdkondade arutelude lõpetamiseks suunati osad alateemad tagasi teemakomisjonidesse. 

Läbirääkimised jätkuvad järgmiste valdkondadega :

·         elamu- ja kommunaalmajandus;

·         valla teed ja tänavad;

·         keskkonnakaitse ja haljastus;

·         IT-alased tegevused.

Teemakomisjonid peavad esitama oma ettepanekud 25. märtsiks juhtkomisjonile, kes arutab neid juba oma järgmisel koosolekul.

Teemakomisjonidesse kuuluvad kummastki vallast kaks  liiget – valla  vastava valdkonna ametnik ja vallavolikogu komisjoni esimees.

Järgmine koosolek toimub 07. aprillil 2016 Rakveres. Päevakorras on eilsel kohtumisel õhku jäänud alateemade ja teemakomisjonide ettepanekute arutelud ning uute teemade kohta lähteülesande esitamine teemakomisjonidele.

 

Info: 

Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak, e-post: maido.nolvak@rescue.ee, tel 5275488

Rakvere vallavolikogu esimees Toomas Rajamäe, e-post: toomas.rajamae@elektrilevi.ee, tel 5037003

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Läbirääkimised jätkuvad

15.04.16

Sõmeru ja Rakvere valla volikogu ajutised komisjonid ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks kohtusid kolmandat korda, 21.jaanuaril Rakvere vallamajas.

Toimus arutelu komisjoni tegevuste osas 2016.a. kevadel. Mõlemad pooled olid ettevalmistanud oma ettepanekud lähteülesandeks hariduse, kultuuri, noorsootöö, sotsiaalhoolekande  ja tervishoiu valdkonnas. Lähteülesanded koosnevad vastava valdkonna olukorra,  asutuste ja tegevuste analüüsist ning valdkonna senise korralduse jätkamise või ümberkorraldamise kohta. Teemakomisjonid peavad esitama oma ettepanekud  15.veebruariks juhtkomisjonile, kes arutab neid juba oma järgmisel koosolekul. Enne seda arutavad mõlemad vallad oma ettepanekuid ühendvalla vastava valdkonna koordineerimiseks ja arendamiseks.

 

Teemakomisjonidesse kuuluvad kummastki vallast kaks  liiget – valla  vastava valdkonna ametnik ja vallavolikogu komisjoni esimees.

 Kaaluti ühinemise konsultandi kasutamise vajadust, kuid leiti, et piisab  nõustajast komisjoni ettevalmistatud dokumentide läbivaatamisel ja hindamisel. Ettevalmistustöödega saavad mõlemad osapooled ise hakkama.

Ülejäänud teemade (elamu- ja kommunaalmajandus, majandus, keskkonnakaitse ja haljastus, valla teed ja tänavad, IT-alane tegevus) lähteülesande koostamise ettepanekud tuleb mõlemal vallal esitada järgmisel koosolekul.

Järgmine koosolek toimub 3.märtsil 2016 Sõmerul. Päevakorras on teemakomisjonide ettepanekute arutelu ning uute teemade kohta lähteülesande esitamine komisjonidele.

Info: 

Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak, e-post: maido.nolvak@rescue.ee, tel 5275488

Rakvere vallavolikogu esimees Toomas Rajamäe, e-post: toomas.rajamae@elektrilevi.ee, tel 5037003

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 2108
Pindala: 127,7 km²
Suurim asula: Lepna alevik (399)
Koole: 2
Külasid: 19

Sündmused