OHTLIKUD JÄÄTMED

24.10.17

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla

Vinni vald

46607 Lääne-Virumaa

tel 622 6048

e-post: info@lvjk.ee

 

Rakvere valla elanikud saavad jäätmekeskusesse TASUTA ära anda kasutatud komplektseid kodumasinaid, samuti võetakse seal tasuta vastu kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid (kuni 20 kg inimese kohta aastas). 

Vanu rehve jäätmekeskus enam vastu ei võta! Neid saab ära anda Kuusakoski  ASle (kuni 8 rehvi aastas tasuta):  https://www.kuusakoski.com/et/estonia/ringlussevotulahendused/eraisikud1/eraisikud/rehvid/

Toimetaja: MARGIT MITT

Korraldatud jäätmeveost 2017.aasta alguses

20.03.17

Rakvere vallas olmejäätmeid vedava AS-i Ragn-Sells ja Rakvere vallavalitsuse vahel sõlmitud korraldatud olmejäätmete veo viieaastane leping lõppes 31.12.2016.a.

Uus hange  olmejäätmete vedaja leidmiseks on nüüd läbi ja 31.jaanuaril 2017 sõlmiti korraldatud jäätmeveo teenuse leping AS-ga Ragn-Sells, mis võitis hanke. Sõlmitud lepingu kohaselt alustab AS Ragn-Sells uue lepingu kohaste hindadega olmejäätmevedu alates 1.maist 2017. Kolmekuune ajaline vahe lepingu sõlmimise kuupäeva ja lepinguliste hindadega jäätmeveo alustamise kuupäeva vahel on tingitud asjaolust , et pärast kohaliku omavalitsuse ja jäätmevedaja vahelise lepingu sõlmimist peab jäätmevedaja taotlema keskkonnaametilt jäätmeloa, mille  menetlemine keskkonnaametis võib aega võtta kuni 3 kuud. Pärast jäätmeloa saamist saab jäätmevedaja alustada korraldatud olmejäätmevedu lepingus kehtestatud hindadega.

Alates 1. maist 2017 hakkavad kehtima alljärgnevad olmejäätmete konteinerite tühjendamise teenuste hinnad:

Jäätmeveo hinnakiri Rakvere vallas

Hinnakiri kehtib alates 01.05.2017 . Hinnad  sisaldavad käibemaksu.

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tellimisel tühjendus

 

Konteineri rent
(kuu)

 

Konteineri müük
(tk/uus)

Olmejäätmed (korraldatud jäätmevedu)

jäätmekott kuni 50 l

0,02 €

0,04 €

-

-

kuni 80 l

0,02 €

0,04 €

3,80 €

47,00 €

kuni 140 l

0,02 €

0,04 €

3,80 €

47,00 €

kuni 240 l

3,00 €

6,00 €

3,80 €

59,00 €

kuni 370 l

3,84 €

7,68 €

5,40 €

119,00 €

kuni 600-660 l

6,48 €

12,96 €

6,80 €

218,00 €

kuni 800 l

6,90 €

13,80 €

9,20 €

222,00 €

Kuni 1100 l

9,68 €

19,36 €

11,20 €

240,00 €

kuni 1500 l

13,20 €

26,40 €

13,40 €

504,50 €

kuni 2500 l

20,40 €

40,80 €

15,60 €

703,00 €

kuni 4500 l

34,80 €

69,60 €

24,60 €

863,00 €

 

 

Korraldatud jäätmeveo juurde kuuluvad Lisatasud

 

Teenus

Ühik

Hind

Mahutivälised pakendatud jäätmed (ilma kliendipoolse tellimuseta)

m3

30,00 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega

kord

1,70 €

 

 

 

Lisateenuste hinnakiri

 

Teenus

Ühik

Hind

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 80-1100L (ratastel konteiner)*

kord

18,00€

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 1500-4500 (ratastel konteineri)*

kord

48,00€

Jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast)

kord

3,85 €

Jäätmekoti või ratastel  kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast)

kord

11,50 €

ASSA või  ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega**

tk

45,60 €

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

12,00 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

36,00 €

Veograafiku või lepingu korduv väljastamine eritellimusel posti teel

tk

1,00 €

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta

tk

2.30 €

Võlateate saatmine tasumata arve kohta

tk

3.83 €

 


*Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu ( 80-1100 liitrit 14.40 € ja 1,5-4,5 liitrit 30,00 €).

** RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee

 

Uue lepingu järgi on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ainult olmejäätmed, papi- ja paberijäätmete ära andmiseks peab kinnistuomanik kasutama kas avalikke papi- ja paberikonteinereid või tellima AS-lt Ragn-Sells papi-ja paberijäätmete äraveo teenuse. Suurjäätmete äravedu tuleb samuti korraldada kinnistuomanikul.

Alates 2017.a 1.veebruarist kuni uue lepingu alusel korraldatud olmejäätmete veo alguseni käesoleva aasta 1.mail  osutab AS Ragn-Sells jäätmeveo teenust senise graafiku alusel  jätkuvalt nendele Rakvere valla klientidele , kes pole vallavalitsusse teatanud teenusest loobumisest. AS Ragn-Sells kehtestas perioodiks, kui korraldatud jäätmevedu  ajutiselt ei toimu, uued jäätmekonteinerite tühjendamise  hinnad , mis ka paljudele vallaelanikele saadeti.

 Eelmainitud perioodil (1.02-1.05.2017) võib jäätmevaldaja loobuda jäätmeveo teenusest või tellida jäätmete äraveo teenust suvalisest jäätmefirmast.

AS-le Ragn-Sells kuuluvate rendikonteinerite valdajad  tasuvad renditasu edasi kui nad pole teenusest loobunud.

Alates 01.05.2017 loetakse taas kõik vallaelanikud liidetuks korraldatud olmejäätmeveoga, jäätmekonteinerite tühjendamise ainuõigus Rakvere vallas on taas AS-l Ragn-Sells ja kehtima hakkavad ülalpool tabelis toodud teenuste hinnad.

Uus jäätmeveoleping AS-ga Ragn-Sells kestab kuni 30.04.2020.  

 

Toimetaja: MARGIT MITT

Korraldatud jäätmevedu

Rakvere valla  haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Alates 25.10.2011 on jäätmeveo ainuõigus antud üle AS RagnSells

 

Jäätmeveost vabastamine - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 

Korraldatud jäätmevedu Rakvere vallas


Jäätmeveo 2016. a teenustasude kinnitamine


Jäätmete sorteerimise üldisi juhiseid ja lisainfot:

 

 

Jäätmete põletamine

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale
Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.
Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk "PE" või "PP" või tekst "võib põletada" ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.
Jäätmete põletamisel koduahjus või lahtises lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära. Samuti ei ole sellistes kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni püüda, nagu tehakse seda spetsiaalsetes põletustehastes filtrite abil. 
Mõõtmised näitavad, et kodude korstendest võib lühikese aja jooksul kordi rohkem ohtlikke saasteained õhku paiskuda, kui ühest prügipõletustehasest paljude aastate jooksul. Kahju on ka sellepärast suur, et kodude korstnad ei ulatu teab kui kõrgele ja seetõttu langevad kahjulikud ained kõik oma koduaeda või naabruskonda. Ja me hingame ja sööme selle ise sisse. Iga aednik teab, et tuhk on hea väetis ja kahjurite tõrjuja ning raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste alla, aga kui seal on sees ka kahjulikud ained, mis pärinevad plastikutest või kahtlase väärtusega puidust, siis ei ole see enam hea.
Lisaks keskkonna saastamisele ja tervise rikkumisele kahjustab jäätmete põletamine küttekoldeid ja korstnaid, mis võib lõppeda tõsise õnnetusega. Seega siit-sealt kokku kogutud töödeldud puitmaterjali ja muude jäätmete ahjus põletamine ei olegi enam kulude kokkuhoid.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel, nagu ka muude jäätmete põletamisel, eraldub palju kahjulikke aineid, mis jäätmepõletustehastes filtrite abil kinni püütakse. Samuti ei saa inimene veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõli on näiteks segatud bensiiniga, siis sellise vedelikuga kasutamine võib olla plahvatusohtlik.
Jäätmete põletamisel kodustes tingimustes tekib hulgaliselt ohtlikke aineid, mis kahjustavad nii inimeste tervist kui keskkonda. Tekkivad ained võivad inimestel tekitada mürgistusi ja kahjustada erinevaid organeid, paljud neist ainetest on ka vähkitekitavad. Seega oma ja ümbritsevate inimeste tervise huvides tasub põletamise asemel jäätmed sorteerida ja viia nii palju kui võimalik taaskasutusse pakendikonteinerite ja jäätmejaamade kaudu, sest ainult nii saab kindel olla, et need jäätmed ei tekita meile ja keskkonnale kahju.
Autor: Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist