8.12.16
Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse.


Kes peavad maamaksu maksma?

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:
1.1. maa omanik või
1.2. kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
1.3. kui maale on seatud hoonestusõigus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja;
1.4. kui maale on seatud kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu maa kasutusvaldaja;
1.5. riigi- või munitsipaalomandis oleva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korral maksab maamaksu maa kasutamise õiguse saanud isik.

 

Täpsemalt Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

2017. aastal kehtivad Rakvere vallas järgmised maamaksumäärad:

1) maamaksumäär 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;

2) haritava ning loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,6 % maa maksustamishinnast aastas

Alus: Rakvere  Vallavolikogu  30.11.2016 määrus nr 12

 

 

 

Toimetaja: MARGIT MITT