Menetlemisel planeeringud

1.11.16
Detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 29.10.2015 korraldusega nr 2-3/265-1 algatati Lepna alevikus Kooli katastriüksuse (katastritunnuse 66204:002:0489, üldpind 6,3 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja tehnovõrkude paiknemise määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine.

Rakvere Vallavalitsuse 07.01.2016 korraldusega nr 2-3/3-1 algatati Levala külas Umbaia-Vanatoa katastriüksusel detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 8,85 ha.

Planeeringu eesmärk on elektrituuliku asukoha ja ehitusõiguse määramine.

 

Toimetaja: MARGIT MITT