Otsused 2004

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 2 Vaba metsamaa erastamine
Otsus nr 3 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise ja vaba metsamaa erastamise taotlejatele kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
Otsus nr 4 Tõrma kalmistu ühishaldamise tingimuste kinnitamine
Otsus nr 5 Sotsiaalkorteri asutamine
Otsus nr 6 Audiitori määramine
Otsus nr 7 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 8 Seisukoha andmine kinnisomandi võõrandamiseks
Otsus nr 9 Tõrma külas asuva ehitise mõttelise osa müük
Otsus nr 10 Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmine
Otsus nr 11 Vaba metsamaa erastamine
Otsus nr 12 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 13 Töötasu ja hüvituse määramine
Otsus nr 14 Ehitise peremehetuks tunnistamine
Otsus nr 15 2003 majandusaasta aruande kinnitamine
Otsus nr 16 Reservfondi aruande kinnitamine
Otsus nr 17 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Rakvere Vallavolikogu 04.02.2004 otsuse nr 4 "Tõrma kalmistu 04.02.2004 otsuse nr 4 "Tõrma kalmistu ühishaldamise tingimuste kinnitamine" muutmine
Otsus nr 19 Kingituse vastuvõtmine
Otsus nr 20 Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Otsus nr 21 Tobia biopuhasti ostmine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 23 Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine
Otsus nr 24 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 25 Ehitise peremehetuks tunnistamine
Otsus nr 26 2004 aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Otsus nr 27 Ehitise peremehetuks tunnistamine
Otsus nr 28 2005.aasta eelarve menetlusse võtmine
Otsus nr 29 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 30 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsus nr 31 Veltsi küla elamu nr 13 katlamaja üleandmine
Otsus nr 32 Preemia maksmine
Otsus nr 33 Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Otsus nr 34 Ehitise peremehetuks tunnistamine