Otsused 2007

2007 a kulude finantseerimine
Ehitise peremehetuks tunnistamine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Töötasu ja hüvituse määramine
Rakvere valla ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine
Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Audiitori määramine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu muutmine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Seisukoha esitamine Lääne-Virumaa sotsiaalhoolekande arengukava aastateks 2006-2015 kohta
Sireli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Saeveski maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
2006 majandusaasta aruande kinnitamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Osalemine liikmena MTÜ-s Lääne-Virumaa Jäätmekeskus
Lääne-Virumaa arengustrateegia aastateks 2007-2015 kooskõlastamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Kalda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Tiidemaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Jürirahva maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Sotsiaalkorterite asutamine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Vallavara võõrandamine
Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Rakvere Vallavolikogu 10.07.2007 otsuse nr 21 "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Lasila Põhikooli algklasside ja külakeskuse maja ehituse kaasfinantseerimine
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Katastriüksuse ostmine
Mirdimäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kinguküla kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Tulemustasu maksmine