Protokoll nr 1 23.01.2008

23.jaanuar 2008  nr 1                                              
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXVIII istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.20.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa 12 liiget (lisa nr 1). Puudus A.Neeme.     
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).
 
11 poolthäälega ( A.Niinemägi tuli istungile kell 15.35 ning seetõttu päevakorra kinnitamisel ei osalenud) kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. 2008 aasta eelarve II lugemine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. 2008 a kulude finantseerimine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Audiitori määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
6. Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest
    Tõrma kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
7. Informatsioonid.
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1
 
2008 aasta eelarve II lugemine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes tutvustas vallavolikogule 2008 aasta eelarve projekti.
Sõna võtsid: E.Palm; J.Kangur.
O t s u s t a t i: 2008 aasta eelarve projekt läbis II lugemise.
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2
 
2008 a kulude finantseerimine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "2008 a kulude finantseerimine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 1.
Hääletamine:  12 poolt.
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3
 
Audiitori määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Audiitori määramine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 2.
Hääletamine: 12 poolt.
 
                                   
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4
 
Isikliku kasutusõiguse seadmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Isikliku kasutusõiguse seadmine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 3.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5
 
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; M.Kokerov.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 4.
Hääletamine: 12 poolt..
 
 
                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6
 
Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest Tõrma kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere Vallavolikogu 16.03.1994 otsuse nr 48 "Aktsiaselts POHLA taotlusest Tõrma kalmistu kasutusele võtmise kohta" kehtetuks tunnistamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 5.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavolikogu esimees Enn Palm:
1.1   järgmine vallavolikogu istung toimub 27.02.k.a.
 
2. Vallavanem Aivar Aruja:
2.1 tutvustas vallavalitsuse 11.01.2008 korraldust nr 7 "Sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamine";
2.2   prügikonteinerite paigaldamine;
2.3 MTÜ Partnerid tegevjuht Mare Sikkut ei saanud seekord vallavolikogu istungile tulla;
2.4 valla lehte panna info ettevõtlus- ja kaevude puurimise toetuse saamiseks.
 
3.3 Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Aivar Niinemägi:
3.1 biolagunevate jäätmete komposteerimisalad tuleks välja valida.
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees