Protokoll nr 10 26.11.2008

26.november 2008  nr 10                                               

 

 

 

Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXVII istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 17.00.

Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.

Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.

Vallavolikogu istungist võtsid osa 12 liiget (lisa nr 1). Puudus Margus Reili.          

Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik  ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).

 

12 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:

 

1. Rakvere valla 2009 aasta eelarve menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Lasila Põhikooli põhimääruse kinnitamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Lasila Põhikooli arengukava menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja

    kasutamise ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Informatsioonid.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule menetlusse võtmiseks Rakvere valla 2009 aasta eelarve.

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Sard; V.Aaver; E.Palm.

O t s u s t a t i: võtta menetlusse Rakvere valla 2009 aasta eelarve.

 

 

 

P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2      

 

Lasila Põhikooli põhimääruse kinnitamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Lasila Põhikooli põhimääruse kinnitamine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                       määrusena nr 10.

Hääletamine: 12 poolt.

 

 

     

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3      

 

Lasila Põhikooli arengukava menetlusse võtmine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule menetlusse võtmiseks Lasila Põhikooli arengukava.

Sõna võttis E.Palm.

O t s u s t a t i: võtta menetlusse Lasila Põhikooli arengukava.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4      

 

Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise ning kaasfinantseerimise korra kehtestamine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada

                      määrusena nr 11.

Hääletamine: 12 poolt.

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5      

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Maa munitsipaalomandisse taotlemine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 33.

Hääletamine: 12 poolt.

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6      

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".

Sõna võtsid: M.Regonen; E.Palm; J.Kangur; A.Niinemägi.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 34.

Hääletamine: 12 poolt.

 

 

 

            P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7      

 

Informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 J.Nummert on esitanud vaide Rakvere Vallavolikogu 22.10.2008 otsusele nr 31 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine";

1.2 Lepna aleviku KÜ-te pöördumine (parkla ehitus ja liikluse reguleerimine);

1.3 pensionide kojukanne alates 01.02.2009.

 

2. Vallavolikogu esimees Enn Palm:

2.1 järgmine vallavalitsuse istung toimub 17.dets. k.a. kell 15.30.

 

 

 

 

 

 

Enn Palm

Vallavolikogu esimees