Protokoll nr 11 17.12.2008

 

  17.detsember 2008 nr 11                                              
 
 Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXVIII istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.25.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa 11 liiget (lisa nr 1). Puudusid A.Niinemägi ja M.Reili.           
Külalistena võtsid vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).
 
11 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Rakvere valla 2009 aasta eelarve vastuvõtmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004 – 2015 (muudetud Rakvere Vallavolikogu 25.06.2008 määrusega nr 7) vastuvõtmine" täiendamine.
     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Lasila Põhikooli arengukava kinnitamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine 2009 a.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliiklusteede teemaplaneeringu algatamine ning teemaplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
7. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
8. Tulemustasu maksmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
9. Informatsioonid.
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t nr 1
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla 2009 aasta eelarve vastuvõtmine".
Sõna võtsid: E.Palm; V.Aaver. 
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 12.
Hääletamine: 11 poolt.
  
P ä e v a k o r r a p u n k t nr 2      
 
Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004-2015 (muudetud Rakvere Vallavolikogu 25.06.2008 määrusega nr 7) vastuvõtmine" täiendamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004-2015 (muudetud Rakvere Vallavolikogu 25.06.2008 määrusega nr 7) vastuvõtmine" täiendamine".
Sõna võtsid: M.Regonen; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 13.
Hääletamine: 11 poolt.
    
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t nr 3      
 
Lasila Põhikooli arengukava kinnitamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Lasila Põhikooli arengukava kinnitamine.
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 14.
Hääletamine: 11 poolt.
 
                                     P ä e v a k o r r a p u n k t nr 4      
 
Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine 2009 a.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu                            " Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine 2009 a."
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                      määrusena nr 15.
Hääletamine: 11 poolt.
 
P ä e v a k o r r a p u n k t nr 5      
 
Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliiklusteede teemaplaneeringu algatamine ning teemaplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliiklusteede teemaplaneeringu algatamine ning teemaplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine".
Sõna võtsid: E.Palm; A.Neeme.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 35.
Hääletamine: 11 poolt.
 
                                     P ä e v a k o r r a p u n k t nr 6      
 
Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Maa munitsipaalomandisse taotlemine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 36.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
            P ä e v a k o r r a p u n k t nr 7      
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võtsid: A.Lilienbach; E.Palm; M.Kokerov.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 37.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
            P ä e v a k o r r a p u n k t nr 8      
 
Tulemustasu maksmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu " Tulemustasu maksmine".
Sõna võtsid: M.Regonen; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 38.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t nr 9
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavolikogu esimees Enn Palm:
1.1 järgmine vallavolikogu istung toimub 28.jaanuaril 2009.a.
 
    
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees