Protokoll nr 2 27.02.2008

  27.veebruar 2008  nr 2                                              
 
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXIX istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 14.00, lõppes kell 15.40.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa  13 liiget (lisa nr 1).      
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik; pearaamatupidaja Ella Sard ja MTÜ Partnerid tegevjuht Mare Sikkut (lisa nr 2).
 
12 poolthäälega (H.Palumäe tuli istungile kell 14.07 ning seetõttu istungi päevakorra kinnitamise hääletamisel ei osalenud) kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Rakvere valla 2008 aasta eelarve vastuvõtmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Valla eelarvest makstavate toetuste määramise tingimuste ja väljamaksmise korra kehtestamine.
      Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Rakvere valla Lasila Põhikooli ja Veltsi Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine.
       Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Töötasu ja hüvituse määramine.
     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
6. Vallavara võõrandamine.
     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
7. Informatsioonid.
 
 
 
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 1
 
Rakvere valla 2008 aasta eelarve vastuvõtmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla 2008 aasta eelarve vastuvõtmine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm; M.Regonen; M.Algpeus; A.Neeme; J.Kangur; E.Sard; G.Pentsop.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 1. 
Hääletamine: 13 poolt.
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 2
 
Valla eelarvest makstavate toetuste määramise tingimuste ja väljamaksmise korra kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Valla eelarvest makstavate toetuste määramise tingimuste ja väljamaksmise korra kehtestamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; M.Regonen; J.Kangur; A.Lilienbach; M.Algpeus; A.Neeme; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 2. 
Hääletamine: 13 poolt.
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 3
 
Rakvere valla Lasila Põhikooli ja Veltsi Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla Lasila Põhikooli ja Veltsi Lasteaed-Algkooli pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 3. 
Hääletamine: 13 poolt.
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 4
 
Töötasu ja hüvituse määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Töötasu ja hüvituse määramine".
Sõna võtsid: E.Palm; A.Niinemägi.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 6. 
Hääletamine: 12 poolt;1 erapooletu.
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 5
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Töötasu ja hüvituse määramine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 7. 
Hääletamine: 13 poolt.
 
 
            P ä e v a k o r r a p u n k t   nr 6
 
Vallavara võõrandamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Vallavara võõrandamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 8. 
Hääletamine: 13 poolt.
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  7
 
Informatsioonid.
 
1. MTÜ Partnerid tegevjuht Mare Sikkut esitas ülevaate tehtust ja praegu käsilolevatest töödest ning eesolevatest üleannetest.
 
2. Vallavolikogu esimees Enn Palm teatas, et järgmine vallavolikogu istung toimub 26.märtsil k.a.
 
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees