Protokoll nr 3 26.03.2008

    26.märts 2008  nr 3                                              
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXX istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.20.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa  11 liiget (lisa nr 1). Puudusid Marika Regonen ja Margus Reili.      
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja ja vallasekretär Eva-Pille Männik (lisa nr 2).
 
11 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Informatsioonid.
 
 
 
                        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võtsid: A.Neeme; A.Niinemägi; J.Kangur; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                        kinnitada otsusena nr 9.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
 
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2
 
Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rebase kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm; A.Lilienbach; J.Kangur; M.Algpeus; A.Neeme.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                        kinnitada otsusena nr 10.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3
 
Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                        kinnitada otsusena nr 11.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavanem Aivar Aruja:
1.1   ühistranspordi korraldamine maakonnas;
1.2   eelarve täitumine;
1.3   vallale kuuluva Mädapea külas asuva väetiselao edasine kasutamine;
1.4   vallas asuvate prügihunnikute likvideerimine;
1.5   vabadussamba rajamiseks annetuste kogumine;
1.6   teeäärte niitmine.
2. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Aivar Niinemägi:
2.1 majanduslike huvide deklaratsiooni täitmine.
3. Vallavolikogu esimees Enn Palm:
3.1 majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg on 30.04.k.a.;
3.2 järgmine vallavolikogu istung toimub 23.aprillil k.a.
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees