Protokoll nr 4 23.04.2008

23.aprill 2008  nr 4                                              
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXI istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.45.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa  12 liiget (lisa nr 1). Puudus Jaanus Kangur.      
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja ja vallasekretär Eva-Pille Männik (lisa nr 2).
 
11 poolthäälega (A.Neeme tuli istungile kell 15.45, seetõttu ta päevakorra kinnitamise hääletamisel ei osalenud) kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Vallavara omandamine.
     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
6. Eelnõu " Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja
    kasutamise korra kinnitamine" I lugemine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
7. Eelnõu "Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine"
    I lugemine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
8. Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 9 "Rakvere valla korraldatud
    jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise  juhend"
    muutmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
9. Kinnistute võõrandamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
10. Revisjonikomisjoni esimees Marika Regonen´i informatsioon.
 
11. Informatsioonid.
 
Aivar Niinemägi taandas ennast 1-st päevakorrapunktist.
 
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1
 
Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Seisukoha andmine kinnisasja võõrandamiseks".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 12.
Hääletamine: 10 poolt.
 
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2
 
Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Maa munitsipaalomandisse taotlemine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 13.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 14.
Hääletamine: 11 poolt.
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4
 
KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "KOBE Asset 5 OÜ taotluse läbivaatamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 15.
Hääletamine: 11 poolt.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5
 
Vallavara omandamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Vallavara omandamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 16.
A.Neeme tuli istungile kell 15.45.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6
 
Eelnõu " Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine" I lugemine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kinnitamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.
O t s u s t a t i: eelnõu läbis I lugemise. Ettepanekud ja täiendused esitada vallavalitsusele 12.maiks k.a.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7
 
Eelnõu "Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine" I lugemine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine".
Sõna võtsid: M.Regonen; A.Niinemägi; A.Neeme; E.Palm; V.Aaver; M.Algpeus; L.Vlasovski; G.Pentsop
O t s u s t a t i: eelnõu läbis I lugemise. Ettepanekud ja täiendused esitada vallavalitsusele 12.maiks k.a.
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 8
 
Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 9 "Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend" muutmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 9 "Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend" muutmine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; A.Lilienbach; M.Algpeus; M.Regonen; E.Palm; M.Kokerov.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       määrusena nr 4.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 9
 
Kinnistute võõrandamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Kinnistute võõrandamine".
Sõna võtsid: E.Palm; A.Lilienbach; V.Aaver; M.Regonen; A.Niinemägi; M.Kokerov.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                       otsusena nr 17.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 10
 
Revisjonikomisjoni esimees Marika Regonen´i informatsioon.
 
K u u l a t i: revisjonikomisjoni esimees Marika Regonen´i, kes luges vallavolikogu liikmetele  ette revisjonikomisjoni koosoleku protokolli nr 4  05.03.2008.
 
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 11
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavolikogu esimees Enn Palm:
1.1  järgmine vallavolikogu istung toimub 28.mail k.a.;
1.2  meeldetuletus ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30.aprill;
1.3 liikluse ümberkorraldus alates 05.05.k.a seoses ristmiku (viadukti juures) remondiga.
 
2. Vallavanem Aivar Aruja:
2.1 Tõrremäe külas rajatavas Põhjakeskusesse tuleb kasiino;
2.2 ettepanek toetada Viruma Kunstimuuseumi kütte eest tasumisel.
 
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees