Protokoll nr 5 28.05.2008

     28.mail 2008  nr 5                                              
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXII istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 17.20.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa   13 liiget (lisa nr 1).       
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).
 
Vallavanem Aivar Aruja tegi ettepaneku vallavolikogu istungi kutses märgitud päevakorrapunkti nr 4 arutada esimesena. Vallavolikogu esimees Enn Palm tegi ettepaneku vahetada päevakorrapunktid nr 1 ja 4.
12 poolthäälega (Margus Reili tuli istungile kell 15.31 ning seetõttu päevakorra kinnitamise hääletamisel ei osalenud) kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. 2007 majandusaasta aruande kinnitamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja
    kasutamise korra kehtestamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine.
    Ettekandja: vallavolikogu esimees E.Palm.
 
6. Informatsioonid.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1
 
2007 majandusaasta aruande kinnitamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "2007 majandusaasta aruande kinnitamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Sard; A.Neeme; M.Kokerov; A.Lilienbach; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                         otsusena nr 18
Hääletamine: 13 poolt.
 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2
 
Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramise ja kasutamise korra kehtestamine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja kinnitada
                        määrusena nr 5.
Hääletamine: 13 poolt.
 
 
        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3
 
Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; M.Regonen; E.Palm; A.Neeme; J.Kangur; G.Pentsop; V.Aaver.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud ja istungil täiendatud määruse
                        eelnõuga ja kinnitada määrusena nr 6.
Hääletamine:  10 poolt; 1 vastu; 1 erapooletu; 1 ei hääletanud (ei viibinud istungi ruumis).      
 
 
        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine"
Sõna võtsid: E.Palm; A.Lilienbach.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                        otsusena nr 19.
Hääletamine: 12 poolt; 1 ei hääletanud (ei viibinud istungi ruumis).      
 
 
        P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5
 
Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine.
 
K u u l a t i: vallavolikogu esimees E.Palm´i, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Vallavanem Aivar Aruja puhkusele lubamine".
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                        otsusena nr 20.
Hääletamine: 12 poolt; 1 hääletanud (ei viibinud istungi ruumis).
 
 
      
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 6
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavolikogu esimees Enn Palm:
1.1  Margus Tali teabenõue (kasiino avamine Tõrremäe külas) ning vastus teabenõudele;
1.2  järgmine vallavolikogu istung toimub 25.juunil k.a.
 
2. Vallavanem Aivar Aruja:
2.1 valla arengukava aastani 2015.
 
3. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Leili Vlasovski:
3.1 lastekaitsepäeva üritus Mädapea mõisas 01.juunil k.a.
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees