Protokoll nr 6 25.06.2008

        25.juuni 2008  nr 6                                              
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXIII istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.20.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa 9 liiget (lisa nr 1). Puudusid Mare Algpeus, Jaanus Kangur, Aksel Neeme ja Leili Vlasovski.      
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja ja vallasekretär Eva-Pille Männik  (lisa nr 2).
 
9 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava
    aastateks 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Katastriüksuse ostmine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
4. Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
5. Informatsioonid.
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1
 
Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Rakvere Vallavolikogu 26.11.2003 määruse nr 17 "Rakvere valla arengukava aastateks 2004-2010 vastuvõtmine" muutmine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud määruse eelnõuga ja
                       kinnitada määrusena nr 7.
Hääletamine: 9 poolt.
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm; M.Kokerov; M.Regonen; A.Lilienbach; V.Aaver.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                       kinnitada otsusena nr 21.
Hääletamine: 9 poolt.
 
 
                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3
 
Katastriüksuse ostmine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse ostmine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                       kinnitada otsusena nr 22.
Hääletamine: 9 poolt.
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4
 
Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Künka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".
Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja
                       kinnitada otsusena nr 23.
Hääletamine: 9 poolt.
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5
 
Informatsioonid.
 
1. Vallavolikogu esimees Enn Palm tutvustas Lääne-Viru Maavalitsuse kirja 06.06.2008 nr 10-5/4236 Bussiliinide 1,2,3 ja 5 töö korraldamisest 2008 II poolaasta jooksul.
2. Vallavanem Aivar Aruja tutvustas Päide küla kinnistu Metsa 14 lihtsustatud detailplaneeringut ning tegi ettepaneku, et järgmine vallavolikogu istung toimuks 09.07.k.a.
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees