Protokoll nr 7 16.07.2008

16.juuli 2008  nr 7                                              
 
 
Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXIV istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 15.45.
Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.
Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.
Vallavolikogu istungist võtsid osa 12 liiget (lisa nr 1). Puudus Jaanus Kangur.        
Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallaarhitekt Tiit Hansen; vallasekretär Eva-Pille Männik  ja maakorraldaja Aino Riiberg (lisa nr 2).
 
11 poolthäälega (M.Reili tuli istungile kell 15.32 ning seetõttu ei osalenud istungi päevakorra kinnitamisel) kinnitati alljärgnev päevakord:
 
1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
2. Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.
 
3. Informatsioonid.
 
 
 
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  1
 
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
 
K u u l a t i: maakorraldaja A.Riiberg´i, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".
Sõna võttis E.Palm.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                        otsusena nr 24.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
 
 
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  2
 
Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
 
K u u l a t i: vallaarhitekt T.Hansen´it, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".
Sõna võtsid: V.Aaver; A.Riiberg; E.Palm; A.Niinemägi; G.Pentsop; A.Neeme.
O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada
                        otsusena nr 25.
Hääletamine: 12 poolt.
 
 
 
                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  3
 
 
Informatsioonid. 
 
Vallavolikogu esimees Enn Palm teatas, et järgmine vallavolikogu istung toimub septembris k.a.
 
 
 
 
 
 
Enn Palm
Vallavolikogu esimees