Protokoll nr 8 24.09.2008

24.september 2008  nr 8                                              

 

 

Rakvere Vallavolikogu VI koosseisu XXXV istung toimus Rakvere vallamajas algusega kell 15.30, lõppes kell 16.50.

Istungit juhatas vallavolikogu esimees Enn Palm.

Istungit protokollis vallasekretär Eva-Pille Männik.

Vallavolikogu istungist võtsid osa 10 liiget (lisa nr 1). Puudusid Aili Lilienbach; Aksel Neeme ja Margus Reili.         

Külalistena võtsid  vallavolikogu istungist osa vallavanem Aivar Aruja; vallasekretär Eva-Pille Männik  ja pearaamatupidaja Ella Sard (lisa nr 2).

 

10 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:

 

1. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

2. Ehitise peremehetuks tunnistamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

3. Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

4. Tammiku ja Roosi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

     Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

5. Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

6. Rakvere Vallavolikogu määruse "Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine" menetlusse võtmine.

    Ettekandja: vallavanem A.Aruja.

 

7. Informatsioonid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 1

 

Katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Katastriüksuse sihtotstarbe määramine".

Sõna võttis E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 26.

Hääletamine: 10 poolt.

 

 

 

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 2      

 

Ehitise peremehetuks tunnistamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Ehitise peremehetuks tunnistamine".

Sõna võttis E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 27.

Hääletamine: 10 poolt.

 

 

     

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 3      

 

Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu " Rakvere Vallavolikogu 16.07.2008 otsuse nr 25 "Metsa 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine".

Sõna võtsid: E.Palm; M.Regonen; A.Niinemägi.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud otsuse eelnõuga ja kinnitada

                       otsusena nr 28.

Hääletamine: 10 poolt.

 

       

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 4      

 

Tammiku ja Roosi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Tammiku ja Roosi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

Sõna võtsid: A.Niinemägi; E.Palm.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud ning istungil täiendatud otsuse

                      eelnõuga ja kinnitada otsusena nr 29.

Hääletamine: 9 poolt, 1 vastu.

 

 

 

 

 

 

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 5      

 

Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule eelnõu "Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

Sõna võtsid: E.Palm; A.Niinemägi.

O t s u s t a t i: nõustuda käesolevas küsimuses esitatud ning istungil täiendatud otsuse

                       eelnõuga ja kinnitada otsusena nr 30.

Hääletamine: 10 poolt.

 

 

 

 

 

 

                                                P ä e v a k o r r a p u n k t  nr  6

 

Rakvere Vallavolikogu määruse "Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve vastuvõtmine" menetlusse võtmine.

 

K u u l a t i: vallavanem A.Aruja´t, kes esitas vallavolikogule menetlusse võtmiseks Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve.

Sõna võtsid: A.Niinemägi; M.Algpeus; M.Regonen; L.Vlasovski; E.Palm; E.Sard.

O t s u s t a t i: võtta Rakvere valla 2008 aasta lisaeelarve menetlusse.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                    P ä e v a k o r r a p u n k t  nr 7

 

Informatsioonid.

 

1. Vallavanem Aivar Aruja:

1.1 vallavalitsuse korraldus 18.09.2008 nr 451 "Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine" (uued hinnad alates 01.01.2009).

 

 

 

 

 

 

 

Enn Palm

Vallavolikogu esimees