Liikluse piiramine kohalikel teedel

2.03.17

Sõltuvalt ilmast on alates 3. märtsist 2017 kuni teede kandevõime taastumiseni üle 8 t registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Rakvere valla teedel:

 1. 6621002 Vesiveski koht-Arkna elamud 
 2. 6621006 Veltsi-Pohla teerist
 3. 6621010 Kloodi teerist-Kloodi
 4. 6621008 Tõrremäe-Paatna-Kloodi-Veltsi
 5. 6621038 Soosalu-Lepna mõis-Tõrma vana tee
 6. 6621039 Tõrma vana tee (pinnatud osa)
 7. 6621045 Tabani-Tammiku teerist-Lepna
 8. 6621058 Tabani-Järni-Kadrina tee
 9. 6621055 Tabani-Karitsa
 10. 6621014 Päide suvilate asfalttee
 11. 6621025 Tobia-Lepna
 12. 6621061 Sepanõmme tee (Tamna-Inju)
 13. 6621013 Päide suvilate kruusatee
 14. 6621019 Kullaaru tee
 15. 6621021 Tapa mnt-Paatna
 16. 6621048 Mädapea-Järni
 17. 6621064 Karunga tee

Liikluspiiranguga teel on lubatud üle 8-tonnise registrimassiga veoautode liiklus ainult vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Veoautodele suletavate teelõikude kohta antakse täpsemat infot Rakvere valla veebilehel üks päev enne sulgemist.

Toimetaja: MARGIT MITT

Vallateede talihooldest juba alanud 2016/2017.a talvel

22.11.16

Vallavalitsus on sõlminud saabuval talvel lumetõrjetöödeks lepingud järgmiste firmadega: OÜ Männiku Agrofarm, OÜ Lepna Ehitus , OÜ Vilpo Teenused, OÜ Roodevälja Uustalu ning AS Virumaa Teed. Vallateede lumetõrjetööde mahtu iseloomustab järgmine tabel:

Lumetõrjepiirkonnad

Piirkonnas avalike teede lumetõrje pikkus  km

Piirkonnaserateede pikkus  km

Piirkonnas max. võimalik lumetõrjega teede pikkus  km

Parklad

tk/m2

kokku

1. piirkond: Veltsi-Kloodi-Paatna –Päide- Tõrremäe-Kullaaru-Karivärava külad

32,85

8,8

41,65

-

2. piirkond: Tobia-Taaravainu-Tõrma-Lepna-Kõrgemäe külad

28,11

7,93

36,04

1tk/950

3. piirkond: Karitsa-Eesküla-Järni- Mädapea külad

28,97

12,56

41,53

 

4. piirkond: Lasila- Karunga-Järni külad

13,87

8,0

21,87

2tk/710

5. piirkond: Arkna  küla

5,2

1,4

6,6

 

KOKKU 109 km 38,7 km 147,7 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÜ Männiku Agrofarm  ( 1. piirkond) hoiab lahti Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide ja Tõrremäe külade teed (välja arvatud Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolm teed- Hansurahva, Lehispuu ja Sireli).

Lumetõrje  Tõrremäe piirkond

Lumetõrje  Veltsi-Kloodi piirkond 

Lumetõrje Kloodi-Paatna piirkond 

Lumetõrje Paatna, Karivärava, Kullaaru piirkond

Lumetõrje Päide piirkond  

Lumetõrje Veltsi piirkond 

Lumetõrje Põhjakeskus

OÜ Lepna Ehitus ( 2. ja 3. piirkond) teeb lumetõrjet Tobia, Taaravainu, Tõrma ja Kõrgemäe külades ja Lepna alevikus ning Karitsa, Levala (Väike-Maarja teest ida poole jääv piirkond), Eesküla ja Mädapea teedel ning Järni külas Tabani- Järni- Vasivere-Mädapea teel.

Lumetõrje Tobia, Lepna, Taaravainu  piirkond

Nulu tn ja Lehise tee lumetõrje

Lumetõrje Tobia piirkond

Lumetõrje Taaravainu, Tõrma, Eesküla  piirkond

Lumetõrje Karitsa -Järni-Mädapea piirkond

Lumetõrje Karitsa-Levala piirkond

Lumetõrje Kõrgemäe piirkond 

OÜ Vilpo Teenused ( 4. piirkond) teeb lumetõrjet Levala külas (Väike-Maarja maanteest lääne poole jääv piirkond, Täru tee), Karunga ja Lasila külas ning Järni külas Järnilt Kadrina maanteele viival teel ja Ubari teel.

Lasila keskuse lumetõrje 

Lumetõrje Lasila piirkond

Lumetõrje Lasila- Karunga piirkond

OÜ Roodevälja Uustalu  (5. piirkond) hoiab lahti Arkna piirkonna teed.

Arkna keskuse lumetõrje 

Lumetõrje Arkna piirkond

AS Virumaa Teed teeb lumetõrjet Tõrremäe külas Tapa maantee ja raudtee vahelise elamurajooni kolmel siseteel (Hansurahva, Lehispuu ja Sireli) ja alljärgnevalt loetletud kergliiklusteedel: Papiaru tänav,  Tõrremäe–Põhjakeskus, Mädapea ring –Lepna  ning  Bauhofi ring-Tõrma  ring.

Lepna kergliiklustee lumetõrje 

Põhjakeskuse ja Papiaru kergliiklustee lumetõrje 

Ringteeäärse kergiiklustee lumetõrje 

Tõrremäe eramupiirkonna lumetõrje 

 

Ülalnimetatud firmade lumetõrjetööde infotelefonid  on järgmised:

OÜ Männiku Agro                 59033331

OÜ Lepna Ehitus                   5082693; 5530647

OÜ VilpoTeenused                5164647

OÜ Roodevälja Uustalu        5274826

AS Virumaa Teed                  15010

 

Töövõtjad juhinduvad lumetõrjetööde korraldamisel Rakvere vallas kehtestatud  talihoolduse nõuetest.

Kokkuvõtlikult vallateede talihoolde nõuetest: tavalise talveilma korral peab sõidetavus olema tagatud kõikidel nädalapäevadel ööpäevaringselt, raskete ilmaolude ( tugev lumesadu koos tugeva tuulega või tugev tuisk) korral peavad Töövõtjad tagama sõidetavuse kella 07.00-22.00-ni, kusjuures erandjuhtudel on sel ajaperioodil lubatud ka ajutine vallateede kinniolek. Raskete ilmaolude korral on Töövõtjate põhiülesanne tagada sõidetavus hommikul tööle ja kooli mineku ajaks ning pärastlõunal kojumineku ajaks. Kuna raskete ilmaolude korral pärast kella 22.00 õhtul kuni  kella 07.00 hommikul  ei pruugi  sõidetavus olla tagatud, ei tohiks elanikud kella 22.00-07.00-ni ilma tõsise vajaduseta sõitma minna, kinnijäämise korral toimub sõiduki abistamine sel ajaperioodil Töövõtja ja sõidukiomaniku vahelise kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul.

Elanikud, kelle tööpäev algab erandlikult vara või lõpeb hilja, peavad piirkonda teenindava Töövõtjaga kokku leppima lahenduse leidmiseks.

Lumetõrje Rakvere vallavalitsusele kuuluvatel vallateedel  ja lepingu alusel avalikus kasutuses olevatel erateedel on tasuta.

Lumetõrje korterelamute esistel teedel, talude, eramajade, firmade sissesõiduteedel ja õuedes (kõigil avaliku kasutuse lepinguta erateedel) on tasuline ja toimub tellimise alusel.

Käesoleval talvel maksab 1 minut eratee lumetõrjet  kõikides Rakvere valla piirkondades  0,9 eurot.

Erateel lumetõrjeks kulunud aeg määratakse täpselt GPS seadme abil.

Rakvere valla elanikud saavad internetis Rakvere valla kodulehel www.rakverevald.kovtp.ee tutvuda Rakvere valla piirkondade kaartidega, kus on tähistatud vallateed ja avalikus kasutuses olevad erateed, milledel lumetõrjet tehakse tasuta. Samuti on kaartidel ära märgitud piirkonnas lumetõrjet tegev firma ja selle telefoninumber. Avaliku kasutuseta eratee omanik tasub lumetõrje eest vallavalitsusele kuu lõpus vallavalitsuse esitatud arve alusel, traktoristile maksta ei tohi. Avaliku kasutuseta eratee omanikul on õigus kaalukate põhjuste olemasolu korral esitada vallavalitsusele taotlus lumetõrjearvel oleva  summa vähendamiseks.

Eratee lumetõrjet saab tellida piirkonnas lumetõrjet tegeva firma esindajalt (telefoninumbrid toodud eespool) või, kui ei õnnestu firma esindajaga kontakti saada, siis vallavalitsuse kaudu (telefonid 3278262, 3278266 või 5228375). Lumetõrje firma otsustab lähtudes ilmaoludest, millal ta tellimuse täidab, sest esmatähtis on üldkasutatavate vallateede sõidetavus. Eratee omanik võib tellida oma sissesõidutee lahtihoidmise kas samaaegselt vallateega (mis on üsna kulukas) või telefoni teel läbi lumetõrje firma esindaja iga lumesaju või tuisu korral eraldi. Tee omanik oskab ise kõige paremini hinnata, kas on vaja lumetõrjet või mitte. Nii on võimalik lumetõrje kulusid kokku hoida.

Eratee omanik, kelle eratee pole sirglõik (on käänuline põldudevaheline tee), on kohustatud tugevate keppidega ära tähistama oma teelõigu ääred, vastasel korral võib traktorist selle lahtilükkamisest keelduda. Samuti tuleb tähistada tee serva istutatud väikesed puud ja põõsad ning madalad aiad, sest sügava lume korral pole neid näha. Märgistamata madalate puude/põõsaste rikkumisel lumetõrje käigus kannab kulud eratee omanik. Selliste olukordade vältimiseks ongi kehtestatud märgistamise nõue. Eratee omanik peab eratee servadest kõrvaldama võsa ja piirama laiaks kasvanud teeäärsed hekid, mis võivad rikkuda traktorit (kahju maksab kinni eratee omanik) ja takistavad lumetõrjet.

Üldjuhul peab eratee omanik oma lumelükkamise soovi juba sügisel enne lumetõrjetööde algust  edastama piirkonda teenindava firma esindajale (kelle telefoninumbrid on eespool ära toodud). Juhul kui eratee omanik ei saa kontakti lumetõrje firmaga, peab ta oma soovist informeerima vallavalitsust (eespool toodud telefonidel või kirjalikult).

Suurte tuiskude korral on pikkade erateede lõpus elavad autoga tööl käivad inimesed seatud raskesse olukorda: selleks ajaks, kui traktor erateed puhastama jõuab, on tööpäev juba poole peal. Taolisel juhul aitaks võimaluse korral tuisuse ilmaga auto jätmine naabrite juurde, kes elavad valla- või riigitee ääres.

Korterelamute esiste teede lumetõrje on tasuline, tellimise alusel. Korterelamu esindaja, kes tellib lumelükkamise oma piirkonna lumetõrje firma esindajalt, peab tagama, et elamu eest on kõik autod eemaldatud, lumetraktor ei saa teha tööd autode vahel manööverdades.

Nüüd veel mõni sõna lumevallidest, mis jäävad lumetõrjetraktorist erateede ristmikele ja elamute sissesõiduteedele ning mis iga talv põhjustavad tülisid. Käesoleva talve lumetõrje lepingutesse on sisse kirjutatud, et tavaliste ilmaolude korral peab traktorist lumevalli ära lükkama, kui selle kõrgus ületab 30 cm, raskete ilmaolude kehtimise ajal ei ole lumevalli koristamine kohustuslik. Keskmiselt tuleb ühel traktoril hoida puhtana 30 km teid. Kui lumetõrjetraktor hakkaks tuisu ajal iga elamu sissesõidutee otsa puhastamiseks manööverdama, võtaks see kokkuvõttes niipalju aega, et ta ei suudaks tagada vallatee sõidetavust.

Lumetõrjega seotud probleemide korral helistage telefonidele 3278262, 3278266, 5228375 või 5187119.

Toimetaja: MARGIT MITT