Rakvere valla üldplaneeringu kehtestamine

21.aprill 2010 nr 4
 
Rakvere Vallavolikogu 25.02.2003 otsusega nr 6 algatati Rakvere valla üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine algatati Rakvere Vallavolikogu 26.03.2008 otsusega nr 11. Aruande koostas OÜ Hendrikson & Ko ja aruanne kiideti heaks Lääne-Viru Keskkonnateenistuse 03.11.2008 korraldusega nr 36-1-1/2465. Rakvere Vallavolikogu 16.12.2009 otsusega nr 15 võetiüldplaneering vastu ja Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2010 korralduse nr 15 alusel korraldati avalik väljapanek perioodil 27.01.2010 – 26.02.2010. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul ei esitatud vastuväiteid planeeringulahendusele ega tehtud täiendamise ettepanekuid.
Lääne-Viru Maavalitsuse 16.04.2010 kirjaga nr 9-7/1514 annab Lääne-Viru maavanem valla üldplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku üldplaneering kehtestada.
Arvestades eelnevat ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja Planeerimisseaduse § 24 lõike 3, Rakvere Vallavolikogu
 
m ä ä r a b:
 
§ 1 Kehtestada Rakvere valla üldplaneering esitatud kujul (elektrooniliselt Rakvere valla koduleheküljel aadressil: www.rakverevald.ee).
§ 2 Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamine ajalehes "Virumaa Teataja" ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.
§ 3 Määrus jõustub 24.aprillil 2010.
 
Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees


Lisa: Maakasutusplaan

Üldplaneeringu seletuskiri

keskkonnamõju strateegiline hindamine