veemajandus

Rakvere vallas on määratud vee-ettevõtjaks

AS Rakvere Vesi Lepna alevikus, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrremäe, Tõrma  ja Veltsi külas.

Hinnad

Rakvere Vallavalitsus Järni, Karitsa, Lasila ja Levala külas.

Hinnad

Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri